top of page

Reklamačný poriadok

PRE TOVARY NAKÚPENÉ NA amasol.sk

 1. Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonníka“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar uvedený na amasol.sk (ďalej len „Tovar“), v prípade ktorého boli v záručnej dobe uplatnené práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie“). Právne vzťahy týkajúce sa zodpovednosti za vady Tovaru medzi Predávajúcim a treťou osobou, ktorá nie je spotrebiteľom sa riadia výlučne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 2. Predávajúcim je spoločnosť Amasol s.r.o., Kpt. Jána Rašu 6, 84101, Bratislava, IČO: 46952373.

 3. Kupujúci je spotrebiteľ, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

 4. Ak Tovar vykazuje zjavné vady, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu odovzdaný v poškodenom prepravnom obale, nie je Kupujúci povinný Tovar prevziať. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má Kupujúci právo ju neprevziať, ktorú skutočnosť je Kupujúci povinný písomne oznámiť Predávajúcemu. Bez takéhoto oznámenia reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky nebudú akceptované.

 5. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady Tovaru, je Kupujúci oprávnený uplatniť Reklamáciu.

 6. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, t.j. jeho dĺžka je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.

 7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť do 30 dní od prijatia reklamácie.

 8. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

 9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 10. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 11. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru.

 12. Odstúpenie od zmluvy je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu a to v lehote najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru kúpeného na diaľku, prostredníctvom internetu. Pri zrušení zmluvy v prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť tovar Predávajúcemu v stave akom ho od Predávajúceho prevzal, pričom Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu až po obdržaní tovaru od Kupujúceho.

 13. Záruka sa nevzťahuje na vady, nedostatky a poškodenia tovaru, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebovania, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany Kupujúceho.

 14. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho. Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok) a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania Tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu Tovaru pred poškodením počas prepravy.

 15. Predávajúci postupuje pri vybavení reklamácie plne v súlade s ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a o postupe pri vybavovaní reklamácie informuje Kupujúceho priebežne formou e-mailu.

 16. V prípade Reklamácie sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim na najvhodnejšej forme vybavenia reklamácie. V prípade rozporov je Predávajúci oprávnený zvoliť spôsob vybavenia reklamácie. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu najvhodnejšie riešenie reklamácie.

 17. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 24.04.2021 a je súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

Pre prípadné reklamácie môžete použiť Výmenný / reklamačný formulár.

bottom of page