top of page

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP„) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Amasol s.r.o., so sídlom: Kpt. Jána Rašu 6, 84101 Bratislava, IČO: 46952373, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 86649/B, (ďalej len „Predávajúci„) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci„) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.amasol.sk (ďalej len „amasol.sk„) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva„).

1.2. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.3. Práva Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

 

II. Vymedzenie pojmov

2.1. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na amasol.sk.

2.2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na amasol.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu. Odoslaná objednávka je návrhom Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky Predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia VOP a Reklamačného poriadku pre spotrebiteľov v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na amasol.sk.

2.3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na amasol.sk.

III. Objednávanie tovaru a zrušenie objednávky

3.1. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu amasol.sk.

3.2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

3.3. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky Predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty. Predávajúci je viazaný ponukou do 21 dní od potvrdenia objednávky.

3.4. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

3.5. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho a to zaslaním mailu na adresu info@amasol.sk. V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie Kupujúci číslo objednávky. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu stornovanie objednávky.

3.6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) v prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru Kupujúcim.
b) z dôvodu vypredania zásob alebo nedodania tovaru dodávateľom ho Predávajúci nedokáže v lehote určenej týmito VOP dodať Kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote siedmich kalendárnych dní.

 

IV. Dodanie tovaru

4.1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie Kupujúcim. Spôsob dopravy tovaru je uvedený na stránke www.amasol.sk v sekcii „Spôsob doručenia“.

4.2. Objednaný tovar bude v čo najkratšom možnom čase zaslaný prostredníctvom prepravcu na meno a adresu Kupujúceho a to v lehote najneskôr do 14 dní od potvrdenia prijatia objednávky Kupujúcim v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade.

4.3. Kupujúci bude mailom informovaný o termíne dodania. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania tovaru. Takáto zmena bude Kupujúcemu neodkladne oznámená mailom a Kupujúci má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy však musí byť Predávajúcemu neodkladne oznámené mailom na info@amasol.sk

4.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

V. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

5.1. Ceny uvedené na stránke internetového obchodu amasol.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a náklady na dopravu. Pri zasielaní tovaru využívame služby SPS a dopravcu GLS. Výška poštovného/dopravy je nasledovná:
a) v prípade nákupu do 100 € je poštovné 3,95 €,
b) v prípade nákupu nad 100 €  je cena dopravy zdarma,

5.2. Po uskutočnení objednávky bude na e-mail Kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky. Daňový doklad – elektronická faktúra bude odoslaná na e-mail Kupujúceho osobitne. Spolu s objednaným tovarom už Kupujúci faktúru neobdrží.

5.3. Kupujúci uskutoční platbu niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) platba kartou  – pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke vopred prostredníctvom platobnej brány Braintree.
b) platba prostredníctvom služby PayPal – PayPalom zaplatíte za Váš nákup pomocou platobnej karty alebo prostredníctvom Vášho PayPalu.

 

VI. Vrátenie/výmena tovaru

6.1. Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z. tovar zakúpený na amasol.sk je možné vrátiť alebo vymeniť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia.

6.2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo požiadavka na výmenu tovaru musí byť Predávajúcemu doručená e-mailom na adresu info@amasol.sk alebo prostredníctvom formulára nato určeného do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave, nepoškodený a bez známok používania.

6.4. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky Predávajúci nie je povinný prijať.

6.5. Cena za vrátený tovar (nie poštovné) bude Kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy a to bankovým prevodom.

6.6 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od Kúpnej zmluvy, resp. požiadavku na výmenu tovaru a ten bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 

VII. Zodpovednosť za vady tovaru

7.1. Záručné podmienky medzi Predávajúcim a Kupujúcim ako spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

7.2. Inak sa zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

7.3. Reklamácia a sťažnosti sa uplatňujú na adrese sídla Predávajúceho.

7.4 Kupujúci vyhlasuje, že prostredníctvom stránky Predávajúceho bol dôkladne oboznámený o spôsobe použitia, údržbe a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho použitia alebo údržby výrobku.

VIII. Ochrana osobných údajov

8.1 Súvisiace ustanovenia sú uvedené v príslušnej časti Zásad ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné prostredníctvom webovej stránky Amasol.

 

IX. Alternatívne riešenie sporov

9.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napr. odoslaním emailu uvedeného v kontaktoch), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

9.2 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9.3 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

9.4 Návrh na ARS podáva spotrebiteľ písomne alebo elektronicky v prípade zakúpenia, reklamácie tovaru či odstúpenia od kúpnej zmluvy. Ide o nákupy, ktorých výška je minimálne 20 EUR.

9.5 Subjektami ARS na Slovensku sú:

  • SOI – Slovenská obchodná inšpekcia

  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (týka sa dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),

  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných služieb a poštových služieb),

  • súkromná firma, ktorá má od štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname –http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s)

 

9.6 Spotrebiteľ môže využiť aj online formulár na podanie sťažnosti. Túto službu zabezpečuje Európska únia a je dostupná na tejto stránke –https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Táto online služba na podanie sťažnosti sa nazýva platforma RSO (RSO = riešenie sporov online).

9.7 Podanie návrhu je spoplatnené čiastkou v maximálnej výške 5 EUR vrátane DPH a hradí ju žiadateľ (spotrebiteľ).

9.8 Alternatívne riešenie sporu by nemalo trvať dlhšie ako 90 dní a jeho výsledkom je buď dohoda oboch strán alebo stanovisko subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktoré však pre podnikateľa nie je záväzné. Podnikateľ je povinný byť súčinný v procese alternatívneho riešenia sporu. Za porušenie tejto povinnosti je sankcionovaný pokutou vo výške 500 až 10 000 EUR.

9.9 Problematiku ARS upravuje Zákon č. 391/2015 Z. z., Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v ktorom nájdete viac informácií.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP boli aktualizované 06.12.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.

bottom of page