top of page

 

Návštevný poriadok

 

Cieľom návštevného poriadku je zabezpečiť návštevníkovi maximálne pohodlie a bezpečie, ako aj dosiahnuť žiaduci účinok všetkých poskytovaných služieb v ozdravovacom centre AMASOL. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pred vstupom do priestorov s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho pokyny, ktoré sa stávajú pre neho záväznými.

 

Prevádzkové pokyny

 • Vstup do ozdravovacieho centra AMASOL je povolený len v čase prevádzkových hodín s platnou rezerváciou pre plnoleté osoby a deti v doprovode svojho zákonného zástupcu. Deti od 12 do 17 rokov môžu čerpať služby samostatne len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu.

 • Rezerváciu je možné realizovať najneskôr 1 hodinu pred zvoleným termínom. Ideálne online prostredníctvom našej internetovej stránky www.amasol.sk, alebo priamo na recepcii. V individuálnych prípadoch je rezervácia možná aj telefonicky alebo e-mailom.

 • Platbu je možné realizovať na recepcii, prijímame platobné karty aj hotovosť. Platbu nie je možné realizovať online prostredníctvom našej internetovej stránky.

 • Návštevník prichádza v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 5 - 10 minút vopred). Zodpovedný pracovník recepcie overí potvrdenie rezervácie v rezervačnom systéme a poskytne všetky potrebné informácie.

 • Každá osoba je povinná šetrne zaobchádzať so zariadením ozdravovacieho centra a udržiavať čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch. V prípade poškodenia nahradí škody alebo straty, ktoré boli jej vinou spôsobené. Návštevník rešpektuje zákaz vstupu do priestorov, ktoré sú vyhradené len pre personál.

 • Na manipuláciu so zariadením je určený vyškolený personál, v prípade akýchkoľvek požiadaviek je potrebné osloviť službukonajúceho pracovníka.

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody, poranenia alebo úrazy, ktoré si návštevník spôsobil sám vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, či pokynov zodpovedného pracovníka.

 • V prípade akýchkoľvek ťažkostí, nevoľnosti alebo zranenia je návštevník povinný oboznámiť terapeuta alebo službukonajúceho pracovníka. V prípade potreby je zabezpečená prvá pomoc.

 • Na recepcii je zabezpečený pitný režim pred i po absolvovaní zvolenej služby.

 • V prípade akýchkoľvek prianí alebo sťažností je potrebné sa obrátiť na zodpovedného pracovníka. Pri riešení reklamácií sa vždy postupuje podľa Reklamačného poriadku, ktorý je uložený na recepcii.

 • Prevádzka nezodpovedá za vnesené cenné veci návštevníkov (šperky, hodinky a iné). Akékoľvek predmety nájdené v priestoroch ozdravovacieho centra, ktoré nikomu nepatria alebo ku ktorým sa nikto nehlási, návštevník odovzdá na recepcii.

 • V celom priestore platí zákaz fajčenia a konzumácie alkoholu. Minimálne 30 minút pred absolvovaním zvolenej služby fajčenie cigariet a cigár nie je vhodné.

 • Všetkých návštevníkov prosíme o dodržiavanie pokojnej atmosféry a nerušenie ostatných hlasným rozhovorom alebo používaním mobilného telefónu - prosíme o vypnutie zvonenia.

 • Pri odchode sa topánky obúvajú pri východe z prevádzky a prezúvky po použití je potrebné uložiť na určené miesto. Ochranné návleky na obuv sa uložia do zberného koša na to určeného. 

 

Pokyny pre návštevníkov súkromného pobytu v soľnej jaskyni

 

 • Termín je možné presunúť alebo zrušiť ideálne prostredníctvom našej internetovej stránky online v členskom účte po registrácii, prípadne telefonicky alebo e-mailom, najneskôr 3 hodiny pred zvoleným termínom. V takomto prípade zmena alebo zrušenie rezervácie nie sú spoplatnené.

 • V prípade nedostavenia sa na rezervovaný termín alebo jeho zrušenia v dobe kratšej ako 3 hodiny pred zvoleným termínom Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 20 EUR. Faktúru obdržíte mailom. V prípade, že ste držiteľom permanentky, Vám bude z karty odčítaný jeden vstup. 

 • Ozdravovacie centrum AMASOL poskytuje výhradne súkromný pobyt v soľnej jaskyni pre   1 - 4 dospelé osoby. Pobyt v soľnej jaskyni trvá 45 minút a začína sa vždy o celej hodine. Posledný vstup je možný 1 hodinu pred ukončením prevádzkovej doby.

 • Vstupovať do soľnej jaskyne sa smie len v poskytnutých prezúvkach, alebo v ochranných návlekoch na obuvi.

 • Do soľnej jaskyne je povolené si so sebou zobrať telefón, peňaženku, prípadne kabelku. Všetky ostatné osobné veci si návštevník odkladá v priestoroch recepcie.

 • Do jaskyne sa odporúča pohodlné oblečenie, ktoré by malo byť vzdušné a voľné s ohľadom na vnútornú teplotu 21 - 22°C a relatívnu vlhkosť 65 - 70%.

 • Do soľnej jaskyne nie je dovolené vstupovať s nápojmi a jedlom.

 • Soľnú jaskyňu môžu navštevovať všetky vekové kategórie detí aj dospelých. Haloterapia je vhodná aj pre ženy v tehotenstve.

 • Horúčkovité stavy, infekčné ochorenia, akútne ochorenia, klaustrofóbia, hypertyreóza, požitie alkoholu alebo drog sú kontraindikáciou a absolvovanie pobytu v soľnej jaskyni nie je vhodné ani povolené.

 • V prípade prítomnosti akýchkoľvek zdravotných problémov alebo obmedzení je dobré sa o vhodnosti návštevy soľnej jaskyne poradiť so svojím praktickým lekárom alebo pediatrom. Každý návštevník absolvuje pobyt len na vlastnú zodpovednosť.

 • Je potrebné dávať si pozor na to, aby ruky od soli nesiahali nikdy do očí.

 • Návštevník počas pobytu odpočíva na ležadle prikrytý dekou, ktorá je na tieto účely k dispozícii. Najmenšie deti majú vyhradený vlastný priestor na hranie, pričom rodič alebo iná sprevádzajúca osoba je povinná na dieťa dohliadnuť. 

 • V interiéri je zakázané dotýkať sa soľných obkladov, kvapľov a okolia studničky. Nie je povolené hádzanie soli a nečistôt do vody či manipulovanie so soľným roztokom cirkulujúcim v studničke.

 • Pri nedodržiavaní pokynov a usmernení môže byť návštevník požiadaný pracovníkom recepcie, aby opustil priestory soľnej jaskyne bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku.

 • Každá osoba je povinná šetrne zaobchádzať so zariadením soľnej jaskyne a udržiavať čistotu a poriadok. V prípade poškodenia nahradí škody alebo straty, ktoré boli jej vinou spôsobené.

 • O ukončení pobytu je návštevník upozornený vypnutím farebných svetiel a relaxačnej hudby, prípadne zodpovedným pracovníkom recepcie. Deku po použití je potrebné poskladať a hračky uložiť na určené miesto. 

 

Pokyny pre návštevníkov nočného pobytu v soľnej jaskyni

 

 • Termín je možné presunúť alebo zrušiť ideálne prostredníctvom našej internetovej stránky online v členskom účte po registrácii, prípadne telefonicky alebo e-mailom, najneskôr 24 hodín pred zvoleným termínom. V takomto prípade zmena alebo zrušenie rezervácie nie sú spoplatnené.

 

 • V prípade nedostavenia sa na rezervovaný termín alebo jeho zrušenia v dobe kratšej ako 24 hodín pred zvoleným termínom Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume. Faktúru obdržíte mailom.

 

 • Nočný pobyt v soľnej jaskyni trvá 12 hodín. Pobyt sa začína vždy o 20:00 hodine v sobotu a končí sa o 08:00 hodine v nedeľu.

 • Nočného pobytu pre pár sa môžu zúčastniť 1 - 2 dospelé osoby, prípadne 1 dospelá osoba a 2 deti do 6 rokov. K dispozícii je dvojlôžková posteľ.

 • Nočného pobytu pre rodinu sa môžu zúčastniť 3 - 4 dospelé osoby. K dispozícii sú dve dvojlôžkové postele.

 • Vstupovať do soľnej jaskyne sa smie len v poskytnutých prezúvkach.

 • Do soľnej jaskyne je povolené si so sebou zobrať telefón, peňaženku, prípadne kabelku. Všetky ostatné osobné veci si návštevník odkladá v priestoroch recepcie.

 • Do jaskyne sa odporúča pohodlné pyžamo, ktoré by malo byť vzdušné a voľné s ohľadom na vnútornú teplotu 21 - 22°C a relatívnu vlhkosť 65 - 70%.

 • Do soľnej jaskyne nie je dovolené vstupovať s nápojmi a jedlom. Jedenie a pitie nealkoholických nápojov je počas nočného pobytu povolené v priestoroch recepcie. Pre návštevníkov je na recepcii k dispozícii chladnička a automat na vodu so studenou a vriacou vodou. 

 • Soľnú jaskyňu môžu navštevovať všetky vekové kategórie detí aj dospelých. Haloterapia je vhodná aj pre ženy v tehotenstve.

 • Horúčkovité stavy, infekčné ochorenia, akútne ochorenia, klaustrofóbia, hypertyreóza, požitie alkoholu alebo drog sú kontraindikáciou a absolvovanie nočného pobytu v soľnej jaskyni v týchto prípadoch nie je vhodné ani povolené.

 • V prípade prítomnosti akýchkoľvek zdravotných problémov alebo obmedzení je dobré sa o vhodnosti návštevy soľnej jaskyne poradiť so svojím praktickým lekárom alebo pediatrom. Každý návštevník absolvuje pobyt len na vlastnú zodpovednosť.

 • Je potrebné dávať si pozor na to, aby ruky od soli nesiahali nikdy do očí.

 • Návštevník má počas nočného pobytu k dispozícii celý priestor soľnej jaskyne a recepcie s prístupom k toalete a kúpeľni. Spí sa na dvojlôžkovej posteli priamo v soľnej jaskyni.

 • V interiéri soľnej jaskyne je zakázané dotýkať sa soľných obkladov, kvapľov a okolia studničky. Nie je povolené hádzanie soli a nečistôt do vody či manipulovanie so soľným roztokom cirkulujúcim v studničke.

 • Každá osoba je povinná šetrne zaobchádzať so zariadením soľnej jaskyne a udržiavať čistotu a poriadok. V prípade poškodenia nahradí škody alebo straty, ktoré boli jej vinou spôsobené.

 • Návštevník má k dispozícií kľúče pre prípad, že by mal záujem sa počas trvania nočného pobytu zdržiavať mimo priestorov prevádzky. V prípade opustenia priestorov je návštevník povinný zamknúť vchodové dvere prevádzky. Na noc je potrebné dvere zamknúť a kľúč vytiahnuť, aby mal personál ráno umožnený vstup do prevádzky.

 • Nočný pobyt sa končí ráno o 08:00 hodine odovzdaním kľúčov zodpovednému pracovníkovi a následným opustením priestorov. V prípade, ak má návštevník záujem ukončiť nočný pobyt skôr, je povinný to oznámiť zodpovednému pracovníkovi pred začatím nočného pobytu, prípadne telefonicky počas trvania pobytu.

 

Pokyny pre návštevníkov masáže alebo myoskeletálnej terapie

 

 • Termín masáže, alebo myoskeletálnej terapie je možné presunúť alebo zrušiť ideálne prostredníctvom našej internetovej stránky online v členskom účte po registrácii, prípadne telefonicky alebo e-mailom, najneskôr 24 hodín pred zvoleným termínom. V takomto prípade zmena alebo zrušenie rezervácie nie sú spoplatnené.

 • Podmienkou rezervácie termínu myoskeletálnej terapie je absolvovanie odbornej konzultácie.

 • V prípade vyskytujúcich sa zdravotných problémov odporúčame pred rezerváciou termínu masáže absolvovať odbornú konzultáciu s terapeutom, ktorý na základe zistených skutočností a vyšetrenia pohybového aparátu navrhne riešenie a vypracuje plán vhodnej liečby.

 • V prípade nedostavenia sa na rezervovaný termín alebo jeho zrušenia v dobe kratšej ako 24 hodín vopred Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 40 EUR. Faktúru obdržíte mailom. V prípade, že ste držiteľom permanentky, Vám bude z karty odčítaná jedna služba.

 • Masáž alebo myoskeletálna terapia sa začína vždy o celej hodine a trvá 45 minút. Posledný termín je možný 1 hodinu pred ukončením prevádzkovej doby.

 • Horúčkovité stavy, infekčné ochorenia, akútne ochorenia, kožné a zápalové ochorenia, stavy bezprostredne po operácii alebo úraze, požitie alkoholu alebo drog sú kontraindikáciou a absolvovanie zvolenej služby v týchto prípadoch nie je vhodné ani povolené.

 • V prípade prítomnosti akýchkoľvek zdravotných problémov alebo obmedzení je dobré sa o vhodnosti absolvovania zvolenej služby vopred poradiť so svojím praktickým lekárom. V opačnom prípade absolvuje každý návštevník zvolenú službu len na vlastnú zodpovednosť.

 • Minimálne 1 hodinu pred absolvovaním masáže alebo myoskeletálnej terapie a minimálne 1 hodinu po nej nie je vhodné konzumovať žiadne jedlo.

 • Vstupovať do masážnej miestnosti sa smie len v poskytnutých prezúvkach alebo v ochranných návlekoch na obuvi.

 • Na prezliekanie je vyhradený priestor priamo v masážnej miestnosti, kde si návštevník odkladá odev, obuv a všetky osobné veci.

 • Návštevník si počas masáže ponecháva spodnú bielizeň a časti tela, ktoré sa práve nemasírujú, sú prikryté dekou.

 • Na myoskeletálnu terapiu je vhodné prísť v pohodlnom oblečení, ktoré umožňuje voľný pohyb. V závislosti od zvolenej terapie môže byť potrebné odkryť liečenú oblasť, preto je potrebné rátať s tým, že terapia môže prebieha v spodnom prádle.

 • V masážnej miestnosti je návštevník povinný riadiť sa pokynmi terapeuta.

Pokyny pre návštevníkov odbornej konzultácie

 

 • Termín odbornej konzultácie je možné presunúť alebo zrušiť ideálne prostredníctvom našej internetovej stránky online v členskom účte po registrácii, prípadne telefonicky alebo e-mailom, najneskôr 24 hodín pred zvoleným termínom. V takomto prípade zmena alebo zrušenie rezervácie nie sú spoplatnené.

 

 • V prípade nedostavenia sa na rezervovaný termín alebo jeho zrušenia v dobe kratšej ako 24 hodín vopred Vám bude účtovaný storno poplatok v plnej sume. Faktúru obdržíte mailom.

 

 • Odporúčanie lekára nie je potrebné. Je vhodné priniesť si lekársku dokumentáciu o všetkých už absolvovaných vyšetreniach alebo procedúrach.

 

 • Počas odbornej konzultácie s vami podrobne preberieme vašu anamnézu a posúdime funkciu vášho pohybového aparátu. Vysvetlíme vám vašu diagnózu a odporučíme vám plán na riešenie vašich ťažkostí.

 

 • Následná terapia prebieha formou cvičebnej jednotky alebo manuálnej terapie alebo kombináciou týchto dvoch zložiek. Pre dosiahnutie výsledkov je potrebné aby ste boli aktívnym účastníkom nie len v našom zariadení ale aj u vás doma. 

 

 • Odborná konzultácia sa začína vždy o celej hodine a trvá 45 minút. Posledný termín je možný 1 hodinu pred ukončením prevádzkovej doby.

 

 • Horúčkovité stavy, infekčné ochorenia, akútne ochorenia, kožné a zápalové ochorenia, stavy bezprostredne po operácii alebo úraze, požitie alkoholu alebo drog sú kontraindikáciou a absolvovanie zvolenej služby v týchto prípadoch nie je vhodné ani povolené.

 

 • V prípade prítomnosti akýchkoľvek zdravotných problémov alebo obmedzení je dobré sa o vhodnosti absolvovania zvolenej služby vopred poradiť so svojím praktickým lekárom. V opačnom prípade absolvuje každý návštevník zvolenú službu len na vlastnú zodpovednosť.

 

 • Minimálne 1 hodinu pred absolvovaním odbornej konzultácie nie je vhodné konzumovať žiadne jedlo.

 

 • Vstupovať do masážnej miestnosti sa smie len v poskytnutých prezúvkach alebo v ochranných návlekoch na obuvi.

 

 • Na prezliekanie je vyhradený priestor priamo v masážnej miestnosti, kde si návštevník odkladá odev, obuv a všetky osobné veci.

 

 • Na odbornú konzultáciu je vhodné prísť v pohodlnom oblečení, ktoré umožňuje voľný pohyb. Diagnostika prebieha v spodnom prádle.

 

 • V masážnej miestnosti je návštevník povinný riadiť sa pokynmi terapeuta.

 

Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania. 

 

Dátum aktualizácie: 01.07.2024. 

                                                                    

                                                                                                                                    ........................................................  

                                                                                                                                            Júlia Nedbalová

                                                                                                                                      Konateľ AMASOL, s.r.o.

Sketch 2.png
bottom of page